Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Η δημοπράτηση των 550 μ. του δρόμου Καισαρειάς-Ρυμνίου.

28-9-2010 "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ"

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1.- H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 115.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 89.660,54 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Κοζάνης, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 15 ΕΥΡΩ.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B. .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων β) οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.793,21 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 27-4-2011 .Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το 3ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του τέλους Ανάπτυξης Ν.Κοζάνης.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 2η ΝΕΝΑ Κοζάνης.Κοζάνη 1 - 9 - 2010

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γεώργιος ΔακήςΠηγή

2 σχόλια:

rimnio είπε...

ευχαριστώ mikrovalto.gr

Λευτέρης είπε...

επιτέλους μετά από τόσα χρόνια το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί, έστω και μισό θα δώσει ζωή στα χωριά των Καμβουνίων