Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Οι λεπτομέρειες για την συμπλήρωση της αίτησης του Μητρώου Αγροτών.

Όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την διαδικασία και τις προθεσμίες για τη συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθορίζει η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων – επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο καθώς και η διαδικασία αλλά και η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών που σχετίζονται με το ΜΑΑΕ. Πρόκειται για την με αριθμό 134416 απόφαση που υπεγράφη στις 14 Φεβρουαρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 273/Β/21-2-2011.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει:

Διαδικασία και προθεσμίες για την συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ:

  • Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, υποβάλλουν ειδικό έντυπο αίτησης με το αναλυτικό περιεχόμενο και τις πληροφορίες, που έχουν καθοριστεί στην αριθ. 302672/ΦΕΚ Β΄ 1852/ 26−11−2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και την ενημέρωσή του. Η αίτηση αυτή είναι μοναδική για κάθε υπόχρεο σε επίπεδο επικράτειας και αφορά το σύνολο της αγροτικής εκμετάλλευσής του. Υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτησή για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχουν το έντυπο της αίτησης ως προς την πληρότητα και ορθότητά του και το καταχωρούν στην Βάση Δεδομένων του ΜΑΑΕ.
  • Για τις προθεσμίες υποβολής της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης ισχύουν όσα ορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις προθεσμίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης. Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνει κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης κατά την έννοια του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της ανωτέρω αίτησης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που άρχισαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο ΜΑΑΕ, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά (όπως συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία κ.α.), χωρίς την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3874/2010.
  • Το έντυπο αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Η ανακριβής συμπλήρωσή του ή η παράλειψη υποβολής του, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, επιφέρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3874/2010. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ λόγω ανωτέρας βίας, υποβάλλονται μαζί με ταδικαιολογητικά που την τεκμηριώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξετάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αντίστοιχες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας αίτησης και εφόσον είναι εφικτό ταυτόχρονα με αυτές.

Διαδικασία και αρμόδια όργανα προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το ΜΑΑΕ:  • Αρμόδιο όργανο για την προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το ΜΑΑΕ, όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, καθώς και για την διοικητική επίλυση αμφισβητήσεων που ανακύπτουν είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώων.
  • Η παράλειψη ενημέρωσης του Μητρώου με τυχόν μεταβολές από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα για ένα έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή ενώ η παράλειψη ενημέρωσης για τρία συνεχόμενα έτη συνεπάγεται οριστική διαγραφή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, αποστέλλει καταστάσεις των προς προσωρινή ή οριστική διαγραφή προσώπων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί της σχετικής απόφασης εντός ενός μήνα από την επίσημη παραλαβή της (με απόδειξη). Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων.


Διαβάστε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: